Producenci
Cennik do pobrania
Sonda
skąd trafił/a Pan/i do naszego sklepu
RODO ochrona danych osobowych

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Kontrak s. c. T. Kowalski, M. Lewandowski (dalej jako Spółka).

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 1. Polityka zawiera:
 2. opis zasad ochrony danych obowiązujących w Spółce;
 3. odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach);
 4. Odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki są wspólnicy Spółki. Również wspólnicy odpowiadają za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki.
 5. Skróty i definicje:

Polityka – oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO – oznaczarozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Dane – oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Dane wrażliwe – oznaczają dane specjalne i dane karne.

Dane specjalne –  oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne – oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci – oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

Osoba – oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający – oznacza organizację lub osobę, której Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport danych – oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IOD lub Inspektor – oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych

RCPD lub Rejestr – oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

Spółka – oznacza spółkę Kontrak s. c. T. Kowalski, M. Lewandowski, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa.

 1. Ochrona danych osobowych w Spółce – zasady ogólne
  • Filary ochrony danych osobowych w Spółce:
 • Legalność − Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 • Bezpieczeństwo − Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
 • Prawa Jednostki − Spółka umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
 • Rozliczalność − Spółka dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
  • Zasady ochrony danych

Spółka przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
  • System ochrony danych

System ochrony danych osobowych w Spółce składa się z następujących elementów:

 • Inwentaryzacja danych. Spółka dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Spółce, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
 1. przypadków przetwarzania danych specjalnych i danych „kryminalnych” (dane wrażliwe);
 2. przypadków przetwarzania danych osób, których Spółka nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane);
 3. przypadków przetwarzania danych dzieci;
 4. profilowania;
 5. współadministrowania danymi.
 • Spółka opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Spółce (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Spółce.
 • Podstawy prawne. Spółka zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
 1. utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
 2. inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Spółka przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
 • Obsługa praw jednostki. Spółka spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
 1. Obowiązki informacyjne. Spółka przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
 2. Możliwość wykonania żądań. Spółka weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
 3. Obsługa żądań. Spółka zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
 4. Zawiadamianie o naruszeniach. Spółka ustala konieczność zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
 • Spółka przestrzega następujących zasad zarządzania minimalizacją (privacy by default):
 1. zasada zarządzania adekwatnością danych;
 2. zasada reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
 3. zasada zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności;
 • Bezpieczeństwo. Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
 1. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
 2. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie – wzór takiej oceny stanowi Załącznik nr 13 – „Ocena skutków dla ochrony danych”;
 3. dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
 4. posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji – który stanowi Załącznik nr 3 – „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”
 5. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami – wskazane w punkcie 12.8 poniżej.
 • Przetwarzający. Spółka posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Spółki, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia – Załącznik nr 1 „Lista sprawdzająca”.
 • Eksport danych. Spółka weryfikuje, czy przekazuje dane do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
 • Privacy by design. Spółka zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Spółce uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
 • Przetwarzanie transgraniczne. Spółka weryfikuje, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.
 1. Inwentaryzacja
  • Dane wrażliwe

Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych wrażliwych, Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

 • Dane niezidentyfikowane

Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

 • Profilowanie

Spółka identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

 • Współadministrowanie

Spółka identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

 1. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych
  • RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
  • Spółka prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
  • Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Spółce rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
  • W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Spółka uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Spółka odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Spółki, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
 2. Podstawy przetwarzania
  • Spółka wskazuje w Rejestrze podstawy prawne (wynikające z RODO) przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
  • Spółka wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
  • Wspólnicy Spółki mają obowiązek znać podstawy prawne, na jakich Spółka dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych.
 3. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych
  • Spółka dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
  • Spółka ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Spółki informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Spółce, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze Spółką w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.
  • Spółka dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
  • Spółka wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
  • W celu realizacji praw jednostki Spółka zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Spółkę, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,
  • Spółka dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.
 4. Obowiązki informacyjne
  • Spółka określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
  • Spółka informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
  • Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
  • Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
  • Spółka określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
  • Spółka informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
  • Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
  • Spółka informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
  • Spółka informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
  • Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
 5. Żądania osób
  • Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Spółka wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Spółka może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu. Odpowiednie procedury stanowią Załączniki 7-12 do niniejszej Polityki.
  • Nieprzetwarzanie. Spółka informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
  • Odmowa. Spółka informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
  • Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Spółka informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Spółka nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
  • Kopie danych. Na żądanie Spółka wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Spółka wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
  • Sprostowanie danych. Spółka dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
  • Uzupełnienie danych. Spółka uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Spółka nie musi przetwarzać danych, które są Spółce zbędne). Spółka może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
  • Usunięcie danych. Na żądanie osoby, Spółka usuwa dane, gdy:
 • dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
 • zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
 • żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

Spółka określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Spółkę, Spółka podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 • Ograniczenie przetwarzania. Spółka dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
 1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 • Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Spółka wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Spółce, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Spółki.
 • Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub o powierzone Spółce zadanie w interesie publicznym, Spółka uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Spółka prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Spółka uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Spółka uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
 • Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Spółka przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Spółka zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Spółki, chyba że taka automatyczna decyzja (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Spółką; lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub (iii) opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.
 1. MINIMALIZACJA

Spółka dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

 • Minimalizacja zakresu

Spółka zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

Spółka dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

Spółka przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

 • Minimalizacja dostępu

Spółka stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

Spółka stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

Spółka dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

Spółka dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Spółki.

 • Minimalizacja czasu

Spółka wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów produkcyjnych Spółki, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę.

BEZPIECZEŃSTWO

Spółka zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

 

Spółka stosuje Politykę czystego biurka – stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszej Polityki.

 

 • Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

Spółka przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

 • Spółka zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
 • Spółka kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
 • Spółka przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Spółka analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 • Spółka ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Spółka ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak:
 • pseudonimizacja,
 • szyfrowanie danych osobowych,
 • inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
  • Oceny skutków dla ochrony danych

Spółka dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

Spółka stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Spółce.

 • Środki bezpieczeństwa

Spółka stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Spółce i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Spółkę dla tych obszarów.

 • Zgłaszanie naruszeń

Spółka stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia – Załączniki 5 i 6 do niniejszej Polityki.

 

12.8 Procedura w przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych

 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w pomieszczeniach wchodzących w skład obszaru przetwarzania danych osobowych, nośników danych, danych w formie papierowej, systemu informatycznego, urządzenia przetwarzającego dane osobowe, mebla, w którym przechowywane są dane, itp.; a także w przypadku podejrzenia takiego naruszenia, należy:
 • niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub osobiście Administratora (rozumiejąc pod tym pojęciem każdego ze wspólników) o podejrzeniu lub fakcie naruszenia,
 • powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić ustalenie okoliczności naruszenia,
 • zabezpieczyć pomieszczenie do czasu przybycia Administratora,
 1. Administrator, kiedy otrzyma zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych:
 • ocenia zakres oraz rodzaj naruszenia ochrony danych,
 • określa przyczyny oraz skutki naruszenia bezpieczeństwa danych,
 • w przypadku danych przetwarzanych w systemie informatycznym: sprawdza, na którym stanowisku pracy nastąpiło naruszenie i czy użytkownik pracujący przy stanowisku, z którego nastąpiło naruszenie dostatecznie zabezpieczył stanowisko pracy przed wyłączeniem komputera,
 • określa działania i środki, jakie należy podjąć w celu przywrócenia systemu zabezpieczeń do poprawnego funkcjonowania i przybliżonego czasu odtworzenia
 • określa działania i środki, jakie należy podjąć w celu uniemożliwienia naruszenia ochrony danych osobowych w przyszłości,
 • niezwłocznie informuje o zdarzeniu właściwy organ - Urząd Ochrony Danych Osobowych
 1. W przypadku:
 • zaniedbania zabezpieczenia danych osobowych,
 • utrudniania i uniemożliwiania wykrycia naruszenia danych

Administrator jest uprawniony do dyscyplinowania osób odpowiedzialnych za zaistniały stan.

 

 1. PRZETWARZAJĄCY

Spółka posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Spółki opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Spółce – stanowiące Załącznik nr 1 do Polityki – „Wzór listy sprawdzającej”.

Spółka przyjęła minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiące Załącznik nr 2 do Polityki – „Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”.

Spółka rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

 1. EKSPORT DANYCH

Spółka rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Spółka okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

 1. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

Spółka zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Spółkę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

 

 1. RETENCJA DANYCH

 

 • Spółka przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji których dane te są przetwarzane. Nie mogą być przetwarzane w nieskończoność „na zapas” i w każdym przypadku będzie podlegało ocenie, czy są one niezbędne w kontekście realizacji konkretnych celów.
 • Spółka usuwa dane osobowe, gdy:
 • minął okres ich przydatności;
 • okaże się, że cel który chcemy osiągnąć, nie wymaga już przetwarzania takich danych.
  • Okresy retencji

Istnieją przepisy szczególne regulujące obowiązek przetwarzania pewnych informacji przez z góry ustalony okres albo regulujące okresy przedawnienia roszczeń (przez który uzasadnione jest przechowywanie danych osobowych):

 • Dane pracownicze – art. 51 u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (50 lat).
 • Dane kontrahentów (osób prowadzących działalność gospodarczą) – art. 118 Kodeksu cywilnego (3 lata).
 • Dane kontrahentów (będących konsumentami) – art. 118 Kodeksu cywilnego (10 lat).
 • Dokumenty związane z ubezpieczeniami społecznymi – art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r.o systemie ubezpieczeń społcznych (5 lat).
 • Dokumenty podatkowe – art. 70§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (5 lat).

W pozostałych przypadkach, dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia przez Spółkę określonego w rejestrze czynności przetwarzania, celu.

 • Po upływie okresu przez jaki dane mogą być przechowywane, Spółka będzie dokonywała ich protkolarnego usunięcia:
 1. Jeśli chodzi o dane w formie papierowej, to osoba wyznaczona przez Spółkę dokona protokolarnego fizycznego zniszczeia dokumentów umieszczając je w niszczarce.
 2. Jeśli chodzi o dane w formie elektronicznej, to osoba wyznaczona przez Spółkę, dokona usunięcia tych danych - w zależności od sytuacji i wytycznych Spółki – poprzez:
 • protokolarną likwidacja sprzętu i nośników zawierających dane osobowe,
 • bieżące usuwanie danych z systemów.

Spółka może również korzystać z usług wyspecjalizowanych firm, oferujących usługi ww. zakresie.

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 Lista sprawdzająca procesora

Załącznik nr 2 Umowa powierzenia przetwarzania danych

Załącznik nr 3 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Załącznik nr 4 Polityka czystego biurka

Załącznik nr 5 Ewidencja naruszeń

Załącznik nr 6 Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UOD

Załącznik nr 7 Postępowanie w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 Postępowanie w przypadku wniosku o przeniesienie danych osobowych

Załącznik nr 9 Procedura w przypadku wniosku o sprostowanie (skorygowanie, uzupełnienie) danych osobowych

Załącznik nr 10 Procedura w przypadku wniosku o prawo dostępu do danych osobowych

Załącznik nr 11 Procedura w przypadku wniosku o ograniczenie przetwarzania

Załącznik nr 12 Procedura w przypadku wniosku o usuniecie danych osobowych

Załącznik nr 13 Ocena skutków dla ochrony danych

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl